دی اریتور:

دی اریتور دستگاهی است كه به منظور حذف اكسیژن و دی اكسید كربن موجود در آب استفاده می شود.

این گازها در اثر فشار و حرارت سیستمهای تاسیساتی نظیر دیگهای بخار بر روی فلزات خاصیت خورندگی  پیدا می‌كنند.

بنابراین این گازها باید بطور كامل از آب جدا شوند بطوریكه میزان گاز دی اكسید كربن در آب به صفر و میزان اكسیژن محلول به كمتر از 0.005cc/Lit برسد.

توانایی در تولید