فیلتر شنی:

فیلتر شنی دستگاهی است كه با صاف نمودن (فیلتر اسیون) فیزیكی آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آب می شود.

این ذرات معلق معمولا شامل گل، رنگ، مواد آلی، پلانكتون، باكتری‌ها و ذرات حاصل از خوردگی می‌شود.
در فیلتر شنی، آب حاوی ذرات معلق را از بستری از ذرات یك ماده كه می‌تواند شن و یا ذغال آنترایست (فیلتر كربن اكتیو) باشد عبور می‌دهند.

در اثر عبور آب از بین ذرات شن،مواد معلق آب گیر كرده و آب عاری از مواد معلق بدست می‌آید.

توانمندی در تولید
تصفیه آب ، sand filter