مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی به كلیه دستگاههایی گفته می‌شود كه باعث انتقال حرارت از یك سیال به سیال دیگر می‌شود.

بنابراین می‌توان آنرا جهت گرمایش, سرمایش و یاتبدیل فاز انواع روغنها ، اسیدها، آب وگازهای مختلف استفاده نمود.

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله پر كاربردترین نوع دستگاه های انتقال حرارت در صنعت می‌باشند .

این مبدل متشكل از تعدادی تيوب بعنوان فلز واسط انتقال حرارت بين دوسيال و از يك لوله بزرگتر (پوسته) برای جهت دهی و پوشش سيال داخل مبدل و تعدادی بافل (صفحات نگهدارنده) برای ايجاد مسير مارپيچ سيال داخل پوسته و از يك يا دو تيوب شيت جهت نگهداشتن دو سر لوله ها و حد واسط بين دو سيال می باشد.

توانایی در تولید