مبدل اگزاست شركت برق نيروگاه طرشت تهران
مبدل تانك ساكشن هيتر
برج كلر
دي اريتور Tray Type
مخزن تحت فشار نفت ترش پتروشيمي سرخس
مبدل حرارتي گرم كننده مازوت
مبدل حرارتي خنك كننده روغن
كويل مبدل حرارتي خنك كننده روغن
مبدل حرارتي خنك كننده روغن
مبدل حرارتي تانك ساكشن هيتر
مبدل حرارتي كندانسور نفت
مبدل حرارتي خنك كننده آب صابون
1
2
3
4
5