دی اریتور (هوازدای گرم Thermal Deaerator)


هوازدای گرم


كاربرد: دي اريتور به منظور حذف گازهای موجود در آب (نظیر اكسیژن و دی اكسید كربن) كه در اثر فشار و حرارت سیستمهای تاسیساتی نظیر دیگهای بخار خاصیت خورندگی بر روی فلزات پیدا می‌كند از دستگاهی بنام  دی اریتور استفاده می‌شود بنابراین این گازها باید بطور كامل از آب جدا شوند بطوریكه میزان گاز دی اكسید كربن در آب به صفر و میزان اكسیژن محلول به كمتر از cc/lit 0.0055 برسد.

كاركرد دی اریتور :


گازهای موجود در آب با افزایش درجه حرارت آب حلالیت خود را در آن از دست می‌دهند و افزایش جداسازی این گازها از آب رابطه مستقیمی با درجه حرارت كاری دارد و بنابراین دستگاه دي اريتور از این خاصیت استفاده نموده و با اسپری نمودن آب و تماس آن با بخار ورودی به دستگاه كه بصورت مخالف به یكدیگر برخورد می‌نمایند باعث جداسازی گازهای محلول در آب می‌شوند. عمل برخورد و تلفیق غیر همسوی آب و بخار پس از پاشش آب به قسمت هوازدا ممكن است بصورت عبور نمودن آب از لابلای سینی‌های تعبیه شده یایك بستر آكنده (Packing) كه جهت افزایش سطح تماس آب و بخار داخل یك برجك قرار دارد و یا اسكرابر داخل مخزن دي اريتور  باشد.در هر سه نوع بیشتر اكسیژن و دی اكسید كربن محلول در آب، در اثر پاشش اولیه آب حذف می‌شوند و بقیه آن در تماس بخار با آب حذف می‌گردد.
جهت گرمایش هر چه بیشتر آب ورودی به دي اريتور  و به منظور افزایش راندمان تخلیه هوا از آب هنگام اسپری نمودن آن، معمولاً از یك پیشگرمكن نظیر مبدل حرارتی استفاده می‌شوند. البته لازم به ذكر است كه دستگاه دي اريتور ممكن است درشرایط خلاء، تحت فشار(برجك‌دار-شكل 1)ویا اتمسفریك(پرموتیت شكل 2)كار كند كه دمای مطلوب آب ورودی تابع نوع آن می‌باشد. در دي اريتور نوع خلاء بهترین دما ، در نوع اتمسفریك و در نوع تحت فشار می‌باشد.

شكل 2- طرح پرموتیت


هوازدای گرم طرح پرموتیت


در دي اريتور نوع تحت فشار كه از یك برجك برروی مخزن حاوی آكنه یا سینی استفاده می‌شود، ارتفاع برجك بستگی به ظرفیت و میزان عبور آب دارد. ولی در دي اريتور طرح پرموتیت، از یك سینی و مسیر داخلی بنام اسكرابر استفاده می‌شود كه بعد از پاشش آب از اسپری والو و قبل از برخورد آن به سطح سینی، اكثر گازهای خورنده از آن جدا، سپس آب از مجرای زیر آن به قسمت زیرین اسكرابر رفته و با بخار ورودی به دستگاه با شرایط بار بسیار كم برخورد نموده و از قسمت بالای آن سرازیر می‌شود.
بعد از تبادل حرارت بخار و آب، بخش اعظم بخار به غیر از مقدار كمی كه جهت خارج كردن گازهای غیر قابل تقطیر به هوای خارج تخلیه می‌شود، به آب تبدیل می‌شود بنابراین برای جمع آوری آبهای حاصل از این برخورد، از مخزن ذخیره‌ای كه لوله‌های خروجی دستگاه در زیر آن نصب شده استفاده می‌شود. در حقیقت این مخزن نقش مخزن كندانس، مخزن ذخیره و مخزن تعادلی حرارت (جهت جلوگیری از شوك حرارتی) را انجام می‌دهد.
برای نگهداری دستگاه دي اريتور و جلوگیری از خوردگی آن در قسمت مخزن ذخیره از رنگ اپوكسی مقاوم حرارت استفاده شده و قسمت برجك آن از جنس استنلس استیل ساخته می‌شود.
برای كاربری آسان و ایمنی دستگاه دي اريتور نیز از انواع دستگاههای كنترلی نظیر مانومتر، ترمومتر، شیشه آبنما، تله سرریز (Overflow Trap) كنترل كننده سطح آب (Level Control)، لوله‌های گرم كننده،شیر خلاء شكن، شیر فشار شكن، شیر برقی آب و بخار ورودی ترموستات و دریچه بازید (منهول و هندهول) استفاده می‌شود.

جداول انتخاب دی اریتور طرح پرموتیت:هوازدای گرم طرح پرموتیت

OUTLET

CAPACITY

LBS./HR

STORAGE

LBS.

DIMENSIONS

A

B

C

Approx

D

E

F

G

H

I

M

5,000

1,250

4'-0"

3'-0"

6'-0"

1'-6"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

2'-6"

9,000

1,500

4'-0"

3'-6"

6'-6"

1'-6"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

2'-6"

18,000

3,000

4'-0"

6'-3"

9'-3"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

5'-0"

25,000

4,167

4'-0"

8'-9

11'-9"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

5'-0"

30,000

5,000

4'-0"

10'-6"

13'-6"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

6'-0"

40,000

6,666

5'-0"

9'-0"

12'-7"

2'-2"

7'-3"

3'-4"

4'-8"

4"

3'-0"

6'-0"

50,000

8,333

5'-0"

11'-3"

14'-10"

2'-2"

7'-3"

3'-4"

4'-8"

4"

3'-0"

6'-0"

70,000

11,667

6'-0"

10'-0"

13'-8"

2'-9"

8'-6"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

6'-0"

90,000

15,000

6'-0"

13'-0"

16'-8"

2'-9"

8'-6"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

8'-0"

110,000

18,333

6'-0"

16'-3"

19'-11"

2'-9"

8'-10"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

10'-0"

150,000

25,000

6'-0"

20'-0"

23'-8"

3'-0"

8'-10"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

12'-0"

200,000

33,333

8'-0"

13'-3"

17'-8"

4'-5"

11'-4"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

8'-0"

250,000

41,667

8'-0"

16'-9"

21'-2"

4'-5"

11'-4"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

10'-0"

300,000

50,000

8'-0"

20'-6"

25'-0"

4'-5"

11'-6"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

12'-0"

400,000

66,667

10'-0"

16'-6"

21'-6"

5'-2"

13'-9"

6'-0"

8'-6"

10"

5'-6"

10'-0"CAPaCITY

LBS./HR

CONNECTIONS

WEIGHT-LBS.

DRAIN

INLET

OUTLET

OVERFLOW

STEAM

RETURNS

SHIP.

OPER.

FLOOD.

5,000

1"

¾"

3"

1"

3"

1"

1,800

3,900

5,400

9,000

1½"

1"

4"

1"

4"

1"

1,920

4,100

5,600

18,000

1½"

1"

4"

1½"

6"

1½"

2,360

6,500

8,700

25,000

2"

1½"

4"

1½"

6"

1½"

2,510

7,920

10,920

30,000

2"

1½"

5"

2"

6"

2"

3,010

9,500

13,100

40,000

2"

1½"

5"

2"

8"

2"

3,360

11,680

16,400

50,000

2"

2"

6"

2"

8"

2"

4,200

14,600

20,500

70,000

2"

2"

6"

2"

10"

2"

5,160

19,300

25,800

90,000

2½"

3"

8"

3"

10"

2"

5,860

23,800

33,200

110,000

2½"

4"

8"

4"

12"

2 ½"

6,900

29,000

40,200

150,000

2½"

4"

10"

4"

12"

2 ½"

8,000

37,400

48,600

200,000

2½"

4"

12"

6"

16"

3"

8,300

46,600

54,300

250,000

2½"

6"

12"

6"

16"

3"

9,700

57,500

68,600

300,000

2½"

6"

12"

6"

18"

3"

11,300

68,400

81,700

400,000

2½"

8"

12"

6"

20"

4"

13,700

87,900

102,900
انتخاب طرح برجك دار:

هوازدای گرم طرح  برجك دار

Steam Rating

At

5000

11000

20000

30000

45000

70000

100000

130000

At

3000

6000

11000

17000

24000

38000

55000

75000

At

2000

4500

8000

12500

18000

28000

40000

54000

At

1500

3500

6000

10000

15000

23000

33000

45000

Clumn Dim.

A

8 5/8"

1'- 3/4"

1'- 4"

1'- 8"

2'- 0"

2'- 6"

3'- 0"

3'- 6"

B

3'- 9"

4'- 1/4"

4'- 10"

5'- 3"

5'- 7"

6'- 1"

6'- 5"

7'- 0"

Water inlet

1  1/4"

1  1/2"

1  1/2"

2"

2"

2  1/2"

3"

4"

 

Storage Dim

C

6'- 5"

6'- 8"

8'- 5"

8'- 10"

9'- 2"

10'- 9"

11'- 2"

12'- 8"

D

2'- 0"

2'- 0"

3'- 0"

3'- 0"

3'- 0"

4'- 0"

4'- 0"

5'- 0"

E

5'- 11"

5'- 11"

7'- 0"

7'- 0"

9'- 0"

9'- 3"

12'- 6"

13'- 6"

Steam inlet

2 NPT

2 NPT

3 NPT

3 NPT

4 FLG

6 FLG

6 FLG

6 FLG

Overflow conn

1 1/4"

1 1/4"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

3"

3"

3"

Pump Supply

2"NPT

2"NPT

3"NPT

3"NPT

3"NPT

4 FLG

4 FLG

4 FLG

Tank Cap.(gal)

110

110

330

330

430

800

1070

1500

Weight (Lb)

400

400

925

925

1135

1695

2095

2565