لطفا تمامی باکسهای صورتی را جهت محاسبه پر کنيد(اجباری)
در صورت نياز میتوانيد باکسهای سبز را تغيير داده و دکمه محاسبه را مجددا بفشاريد(اختياری)

   
   
   

ورود اطلاعات هر تيپ آپارتمان در ساختمان
نوع اقليم منطقه:
تعداد طبقات: تعداد واحد در هر طبقه:
مساحت هر واحد (m2): ارتفاع هر طبقه(m):
تعداد طبقات پاركينگ:

محاسبه بار حرارتي
مساحت کل (m2): بار حرارتی گرمايش آپارتمانها (Kcal/hr):
بار حرارتي آبگرم بهداشتي (Kcal/hr): ظرفیت حرارتي كل (Kcal/hr):
 
محاسبه بار سرمايي
 
تعداد كولر يا چيلر: ظرفيت سرمايي كل(ton):
ظرفيت هر كولر آبي (CFM): كولر گازي هر واحد (btu/hr):
 
محاسبه ديگ
 
تعداد ديگ: راندمان ديگ (%):
نوع ديگ: ظرفیت هر ديگ (Kcal/hr):
قطر دودكش هر ديگ (cm): ارتفاع حدودي دودكش (m):
 
محاسبه مخزن كويلدار
 
تعداد مخزن آبگرم: نوع مخزن:
حداقل فشار آب شهر (bar): فشار مخزن آبگرم (bar):
حجم هر مخزن (Lit): دبي آبگرم بهداشتي (GPM):
قطر مخزن (cm): طول-ارتفاع مخزن (cm):
ضخامت مخزن (mm): سطح حرارتي كويل (ft2):
 
محاسبه پمپ ديگ و كويل
 
دبي پمپ هر ديگ (GPM): هد پمپ ديگ (ft) :
راندمان پمپ ديگ (%): توان پمپ ديگ (HP) :
دبي  پمپ كويل (GPM): فشار آب داخل كويل (bar) :
 
محاسبه مخزن انبساط ديگ
 
نوع مخزن : تعداد مخزن:
حجم كل آبگيري سيستم (Lit): حجم هر مخزن (Lit):
قطر بوشن رفت (in): قطر بوشن برگشت (in):
 
محاسبه سختي گير ديگ
 
تعداد سختي گير:
ظرفیت هر سختی گیر (Kgrain): دبی متوسط هر سختی گیر (GPM):
مقدار رزين(Lit): سايز لوله كشي (in):
سختی آب(ppm): ساعت احیا :
 
محاسبه رادياتور
 
ظرفيت حرارتي هر پره يا پنل (Kcal/hr):
تعداد پره كل: تعداد پره هر واحد :
سايز لوله كشي اصلي (in): سايز لوله كشي هر واحد (in) :